Om oss

SIMRA är ett nätverk för personer som i sitt yrke eller i övrigt är intresserade av analys av konjunktur-, struktur- och omvärldsfrågor.

SIMRA bjuder in till fyra-fem seminarier per år där kvalificerade talare presenterar ett aktuellt ämne. Seminarierna inleds med lunch, vilket erbjuder tillfälle diskutera svåra frågor under informella former samt knyta nya och gamla kontakter. Bland våra talare återfinns riksbankschefer, finansministern, ministrar från andra departement, statssekreterare, generaldirektörer, bankernas chefsekonomer, branschföreträdare samt nationella och internationella experter.

SIMRA erbjuder även ett internationellt nätverk via våra systerorganisationer NABE (USA) och SBE (UK) för de som söker detta.

SIMRAs medlemmar återfinns inom ett brett spektrum av företag och organisationer. Gemensamt är ett stort intresse för omvärldsanalys och makroekonomisk analys. Våra medlemmar finns på finansmarknaden, inom arbetsmarknadens parter och olika branschorganisationer, samt på företag, universitet och högskolor samt myndigheter.

HISTORIK

SIMRA bildades 1967 efter engelsk förebild med avsikten att skapa ett kontaktnät för utbyte av information och kunskap om utvecklingen inom olika industrigrenar. Medlemmarnas egna arbeten med marknadsanalyser och prognoser skulle därmed underlättas och förbättras. Namnet SIMRA härleddes från den engelska föreningen Industrial Markets Research Association. Genom att sätta Swedish framför IMRA, så skapades namnet SIMRA.

Omkring 1980 visade ekonomer från finansvärlden ett stigande intresse för föreningen vilket fick verksamheten att omfatta även diskussioner kring omvärldsproblem med tyngdpunkt på konjunktur- och strukturbedömningar. Till förkortningen SIMRA lades därför namnet Swedish Society of Business Economists. Dagens organisation bygger vidare på dessa tankar.

Föreningens medlemmar träffas fyra till fem gånger per år under lunchseminarier. Till seminarierna bjuds externa föredragshållare in. Meningen är att debattera och diskutera det för dagen aktuella ämnet.

Mer info om SIMRAs historia finner du i jubileumsskrifterna SIMRA 40 år och SIMRA 50 år.

Dokument

SIMRA 50 ÅR
SIMRA 40 ÅR
SIMRAs stadgar

Styrelse

Styrelseordförande
Eva Uddén Sonnegård, Ratio
eva.udden.sonnegard@ratio.se

Vice ordförande
Elisabeth Hopkins, SCB
Elisabeth.Hopkins@scb.se

Skattmästare
Anna Thoursie, Ad recte resolvere AB
anna@resolvere.se

Sekreterare
Anna Broman, Byggföretagen
anna.broman@byggforetagen.se

Övriga styrelsemedlemmar

Maria Wallin-Fredholm, Swedbank
maria.wallin-fredholm@swedbank.se 

Erica Sjölander, Facken Inom Industrins Kansli erica.sjolander@fikansli.se

Mathias Ternell, Jernkontoret
mathias.ternell@jernkontoret.se

Cathrine Danin, Söderberg och Partners
cathrine.danin@soderbergpartners.se