SIMRA startade sitt 50:e verksamhetsår med det årligen återkommande prognosseminariet där landets samlade branschexpertis, i form av bransch- och chefsekonomer, tillsammans byggde upp en samlad BNP-prognos från produktionssidan. Alla som var med fick ta del av hur snacket gick inom landets större branscher vad gäller produktionsförutsättningarna för 2017.

 De inbjudna branschexperterna, vars områden täckte majoriteten av industrins och tjänstesektorns olika delar, delade frikostigt med sig av sina analyser. Som initierad kommentator hade vi Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. Den vägda bedömningen från experterna resulterade i en prognosticerad BNP-tillväxt på 2,7 procent 2017.

 Före konjunkturseminariet skickades en enkät ut till SIMRA:s medlemmar där de ombads sia om BNP-tillväxten 2017. Den samlade bedömningen från enkätsvaren, som presenterades på seminariet, var något mindre optimistisk, en prognosticerad BNP-tillväxt på 2,3 procent 2017. I enkäten blev Simras medlemmar även tillfrågade om sina bedömningar av KPI:s utveckling (årsgenomsnitt), och där blev dem samlade bedömningen en ökning på 1,4 procent 2017.

 Ett stort tack till alla föredragande för gedigna presentationer och till samtliga deltagare för en synnerligen initierad och livfull debatt! Bildspelen har skickats ut till de närvarande medlemmarna.

Tid: 16 mars 2017 kl. 12:00-15:30.

Plats: Storgatan 19, plan 4.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA